Bibliotheek op school

Bibliotheek op school - primair onderwijs
Met de Bibliotheek op school werken bibliotheken, scholen en gemeente strategisch en structureel samen aan de taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Door te lezen vergroten kinderen spelenderwijs hun woordenschat en verhogen zij hun taalniveau. Hierdoor wordt in een vroeg stadium taalachterstanden teruggedrongen met minder kans op laaggeletterdheid.

De aanpak Bibliotheek op school is in 2011 landelijk ontwikkeld door Kunst van Lezen (KvL) en is sindsdien verder ontwikkeld. Lokaal maken partijen afspraken over de verdere uitvoering. De Bibliotheek op school blijkt een aantoonbaar positief effect op de leesvaardigheid te hebben. Kinderen op deelnemende scholen boeken meer vooruitgang in leesvaardigheid dan kinderen op niet-deelnemende scholen. Dit leidt uiteindelijk tot meer en beter taalgebruik waar leerlingen hun verdere leven profijt van ondervinden in hun dagelijkse leven en werk.

Beter en meer lezen verkleint de kans op laaggeletterdheid. Het belangrijkste doel van een aanpak op leesplezier is daarom preventie op laaggeletterdheid. De Bibliotheek op school draagt bij aan verlaging van de 25% kinderen die de basisschool met een taalachterstand verlaten en het risico lopen om als volwassenen laaggeletterd te zijn.

Doorgaande lijn
De Bibliotheek op school begint in de voorschoolse periode met BoekStart in de Kinderopvang en wordt na het primair onderwijs doorgezet in het voortgezet onderwijs. Gezamenlijk vormt dit een doorgaande lijn leesbevordering vanaf 0 tot en met 18 jaar. Sinds 2019 wordt de lijn doorgezet naar het mbo-onderwijs. 

 

Bouwstenen van de Bibliotheek op school
De Bibliotheek op school bevat een aantal vaste bouwstenen die onderling samenhangen en die ervoor zorgen dat school een stimulerende leesomgeving krijgt. De school en leesconsulent vullen deze bouwstenen in gezamenlijk overleg nader in, waarbij er per school andere accenten mogelijk zijn. De Bibliotheek Haarlemmermeer heeft van de landelijke aanpak een lokale variant gemaakt, waarin alle bouwstenen zijn vertegenwoordigd. Dit geldt zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs (en het mbo).

Bouwstenen Bibliotheek op school

Lees meer over de verschillende bouwstenen van de Bibliotheek op school voor het primair onderwijs:

 

 

 

 


Netwerk & Beleid
Expertise 
Collectie
Digitaal portaal 
Monitor                
Activiteiten  
Lees- en mediaplan

Documenten LeesPlezier
Basischolen die al meedoen aan de Bibliotheek op school kunnen hier de documenten downloaden die horen bij de doorgaande leeslijn LeesPlezier. Hiervoor moet wel een account worden aangemaakt. Ga naar

Documenten directies
Bij de samenwerking met scholen met Bibliotheek op school horen verschillende documenten. Ga naar het overzicht met documenten voor directies

Website Bibliotheek op school


Op de website van de Bibliotheek op school staat alle actuele informatie over de aanpak Bibliotheek op school. Ga naar